کروم معمولی

کلیه کروم های معمولی تولید ایران و استاندارد F7 را دارا میباشند

قطرکیفیتقیمت (ریال)
Ø12درجه 1تماس بگیرید
Ø12درجه 2تماس بگیرید
Ø14درجه 1تماس بگیرید
Ø14درجه 2تماس بگیرید
Ø15درجه 1تماس بگیرید
Ø15درجه 2تماس بگیرید
Ø16درجه 1ناموجود
Ø16درجه 2تماس بگیرید
Ø18درجه 1تماس بگیرید
Ø18درجه 2تماس بگیرید
Ø20درجه 1تماس بگیرید
Ø20درجه 2ناموجود
Ø25درجه 1تماس بگیرید
Ø25درجه 2تماس بگیرید
Ø28درجه 1تماس بگیرید
Ø28درجه 2تماس بگیرید
Ø30درجه 1تماس بگیرید
Ø30درجه 2تماس بگیرید
Ø32NIMAXتماس بگیرید
Ø35درجه 1تماس بگیرید
Ø35درجه 2تماس بگیرید
Ø40درجه 1تماس بگیرید
Ø40درجه 2تماس بگیرید
Ø45درجه 1تماس بگیرید
Ø45درجه 2تماس بگیرید
Ø50درجه 1تماس بگیرید
Ø50درجه 2تماس بگیرید
Ø55درجه 1تماس بگیرید
Ø55درجه 2تماس بگیرید
Ø60درجه 1تماس بگیرید
Ø70درجه 2تماس بگیرید

 

 

برای سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

021-66675912

021-66675932

021-66672884

021-66672970