کروم معمولی

کلیه کروم های معمولی تولید ایران و استاندارد F7 را دارا میباشند

قطرکیفیتقیمت
Ø14درجه 1موجود
Ø14درجه 2موجود
Ø15درجه 1موجود
Ø15درجه 2موجود
Ø18درجه 1موجود
Ø18درجه 2موجود
Ø20درجه 1موجود
Ø20درجه 2موجود
Ø25درجه 1موجود
Ø25درجه 2موجود
Ø28درجه 1موجود
Ø28درجه 2موجود
Ø30درجه 1موجود
Ø32NIMAXموجود
Ø35درجه 1موجود
Ø35درجه 2موجود
Ø40درجه 1موجود
Ø45درجه 1موجود
Ø50درجه 1موجود
Ø50درجه 2موجود
Ø55درحال تولیدموجود
Ø60درجه 1موجود
Ø65درحال تولیدموجود

 

 

برای سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

021-66675912

021-66675932

021-66672884

021-66672970