ورق گالوانیزه

درحال ازمایش

قیمت های پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه

ورقهاي گالوانيزه 0/40 گالوانيزه 1  چين فی
ورقهاي گالوانيزه 0/40 گالوانيزه 117
ورقهاي گالوانيزه 0/40 گالوانيزه 120
ورقهاي گالوانيزه 0/45 گالوانيزه 121.9
ورقهاي گالوانيزه 0/50 گالوانيزه 125  هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 0/60 گالوانيزه 1    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 0/60 گالوانيزه 1   چين  
ورقهاي گالوانيزه 0/70 گالوانيزه 1     هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 0/70 گالوانيزه 125   هفتالماس
ورقهاي گالوانيزه 0/70 گالوانيزه 1   قزاق
ورقهاي گالوانيزه 0/70گالوانيزه 88.8
ورقهاي گالوانيزه 0/80 گالوانيزه 1   هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 0/80 گالوانيزه 125     هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 0/90 گالوانيزه 1     هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 0/90 گالوانيزه 125    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 1 گالوانيزه 1    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 1 گالوانيزه 125  هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 1/25 گالوانيزه 1      هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 1/25گالوانيزه 125   هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 1/40گالوانيزه ا    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 1/50گالوانيزه 125   هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 1/8 گالوانيزه 1     هفت الماس  
ورقهاي گالوانيزه 2 گالوانيزه ا    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 2 گالوانيزه 125  هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 2 گالوانيزه 125    شهرکرد
ورقهاي گالوانيزه 2/5 گالوانيزه 1   هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه 2/5 گالوانيزه 1   چين
ورقهاي گالوانيزه 2/5 گالوانيزه 125 چين
ورقهاي گالوانيزه 3 گالوانيزه 1   چين
ورقهاي گالوانيزه 3 گالوانيزه 125  چين